Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata

Fungsi dan Peranan PNM

FUNGSI PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Fungsi utama Perpustakaan Negara Malaysia pada ketika itu adalah untuk melaksanakan tugas seperti yang terkandung dalam Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966. Kerajaan berpandangan jauh dan inginkan rakyat Malaysia membangun dengan budaya ilmu sebagai aset utama negara.

Justeru, objektif dan fungsi PNM diperkukuhkan dengan pewartaan Akta Perpustakaan Negara 1977 (Akta 80) yang membolehkan Perpustakaan Negara diiktiraf sebagai sebuah Jabatan Kerajaan Persekutuan pada tahun 1977 bagi melaksanakan tanggungjawab dalam hal-ehwal berkaitan pembangunan perpustakaan di Malaysia serta penyuburan budaya ilmu.

 

AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972 (AKTA 80)

Fungsi Perpustakaan Negara Malaysia seperti yang termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80) (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006) Perkara 4.(1) adalah seperti berikut:

(a) Menasihati Menteri tentang polisi negara bagi perkara yang berkenaan dengan perpustakaan dan segala perkara lain berhubungan dengan perpustakaan.
(b) Memberikan nasihat dan membantu dalam perancangan dan perkembangan perpustakaan di peringkat kebangsaan.
(c) Memperoleh dan menyelenggarakan suatu koleksi sumber perpustakaan yang lengkap di peringkat kebangsaan yang mencerminkan warisan intelektual, kesusasteraan dan kebudayaan negara dan juga suatu koleksi representative di peringkat kebangsaan yang mencerminkan pengetahuan dan kebijaksanaan manusia yang terkumpul.
(d) Menubuhkan di dalam perpustakaan :
(i) Pusat Penyerahan Negara untuk simpanan dan pemuliharaan sumber perpustakaan yang diterima.
(ii) Pusat Bibliografi Negara untuk penyelenggaraan rangkaian bibliografi kebangsaan dan penyediaan perkhidmatan bibliografi dan dokumentasi kebangsaan.
(iii) Pusat Kebangsaan bagi manuskrip Melayu untuk pemerolehan, pendokumentasian dan penggunaan manuskrip Melayu.
(e) Menyediakan perkhidmatan rujukan, maklumat, perujukan, reprografi dan peminjaman.
(f) Menyediakan kemudahan di dalam perpustakaan untuk membolehkannya berfungsi sebagai:
(i) Titik tumpuan negara bagi sistem maklumat negara.
(ii) Pusat kebangsaan bagi peminjaman dan pertukaran sumber perpustakaan untuk menggalakkan ketersediaan terbitan diperingkat kebangsaan dan sejagat.
(g) Menggalakkan dan meyelaraskan perkembangan dan pengunaan sumber perpustakaan di negara ini.
(h) Menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistem perpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawai kebangsaan bagi mengadakannya.
(i) Menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaan khusus selaras dengan piawai kebangsaan bagi mengadakannya.
(j) Menggalakkan dan memudahkan kerjasama kebangsaan dan antarabangsa dan perkongsian sumber di antara perpustakaan.
(k) Mengusahakan dan memudahkan penyelidikan dalam perkara perpustakaan.
(l) Menyediakan lathan untuk meningkatkan profesionalisme dalam perkara perpustakaan.
(m) Menggalakan dan memudahkan penanaman sifat gemar membaca.
(n) Bekerjasama dengan agensi yang berkaitan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan dan perkembangan Bahasa Malaysia.
(o) Bekerjasama dengan badan ikhtisas dan badan lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi perkembangan perpustakaan.
(p) Meminjamkan, menjual atau secara lain melupuskan sumber perpustakaan yang menjadi sebahagian daripada perpustakaan.
(q) Melakukan apa-apa perkara lain sebagaimana yang difikirkan perlu untuk melaksanakan tujuan yang disebut dalam seksyen 3.

AKTA PENYERAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN 1986 (AKTA 331)

Seksyen 5

Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331)(Seksyen5) merupakan punca kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah bagi melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut :

(a) untuk menyediakan bagi pemuliharaan dan penggunaan bahan perpustakaan
(b) untuk menyelenggarakan suatu daftar yang mengandungi butir-butir bahan perpustakaan
(c) untuk menerbitkan bibliografi negara pada kekerapan yang ditetapkan yang mengandungi butir-butir bahan perpustakaan itu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Ketua Pengarah
(d) untuk menyelenggarakan rekod-rekod statistik bahan perpustakaan.


Kemaskini pada 2018-10-12 11:23:21 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page