Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Permohonan International Standard Book Number (ISBN)

Apakah Itu ISBN?
 

International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN adalah satu nombor piawaian antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu.

ISBN diperoleh daripada Agensi ISBN Antarabangsa yang berpusat di London. Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISBN di Malaysia mulai Ogos 1982.

ISBN yang telah diberikan hendaklah dicetak di kulit belakang buku.

Contoh ISBN:

ISBN 978-983-99557-1-2
ISBN 978-967-5492-39-6
ISBN 978-967-491-068-6

Struktur ISBN
 

Setiap ISBN mengandungi 13 angka dan didahului dengan perkataan ISBN dalam huruf tebal. ISBN 13 angka ini dibahagikan kepada lima (5) bahagian, dan setiap bahagian dipisahkan dengan tanda sempang.

Bahagian-bahagian tersebut adalah:

Bahagian I : Kod Industri Buku
  Bahagian ini mewakili kod industri buku yang digunakan pada peringkat antarabangsa.
Bahagian II : Identiti Kumpulan/Kod Negara
  Bahagian ini memberi identiti mengikut negara, kawasan geografi atau kumpulan penerbit.
Bahagian III : Identiti Penerbit
  Bahagian ini memberi identiti atau pengenalan penerbit dalam sesebuah negara atau kumpulan.
Bahagian IV : Identiti Judul
  Bahagian ini mewakili bilangan judul  yang diterbitkan oleh sesuatu penerbit.
Bahagian V : Angka Kawalan
  Angka Kawalan ini mengawal secara automatik ketepatan nombor ISBN oleh sistem ISBN dan mengesahkan pembinaan struktur nombor ISBN.
 
 
Penggunaan ISBN
 

ISBN berasingan perlu diberi kepada:

Setiap judul yang diterbitkan, tetapi TIDAK bagi cetakan semula buku yang sama
Setiap Edisi Baru bagi judul yang telah atau pernah diterbitkan, misalnya edisi ke-2, edisi semakan, dan lain lain.
Cetakan semula buku yang dikeluarkan oleh penerbit yang berlainan.
Buku-buku dalam berlainan format, misalnya edisi kulit keras dan edisi kulit nipis atau bercetak dan e-book.
Karya berbilang jilid (set), iaitu satu ISBN diberi kepada setiap jilid dan satu lagi ISBN diberi kepada seluruh set berkenaan sekiranya diperlukan.
Cetakan semula judul-judul yang pernah diterbitkan tanpa ISBN.
Penerbitan bersama. Satu ISBN diberikan kepada penerbit yang bertanggungjawab atas pengedaran.
Buku-buku yang diimport dari negara atau kawasan yang belum menyertai program ISBN.
Penerbitan helai cerai.
Bahan audio-visual pendidikan dan terbitan monograf dalam format tidak bercetak. Contoh: Bahan audio-visual untuk terbitan sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi (CD-Rom, video, kaset dan lain-lain).
 
ISBN Tidak Boleh Diguna Semula
 

Nombor ISBN yang telah diperuntukkan TIDAK BOLEH diguna semula. Adalah menjadi tanggungjawab penerbit untuk memaklumkan kepada Pusat Kebangsaan ISBN sekiranya ISBN yang dipohon tidak digunakan atau terdapat sebarang perubahan pada judul.

 
Faedah-Faedah ISBN
 
Memudahkan pengesanan dan perolehan bahan terbitan Malaysia di peringkat tempatan dan antarabangsa.
Membantu mempromosi penerbit Malaysia dalam "Global Register of Publishers" menerusi laman web Agensi ISBN Antarabangsa.
Memajukan penjualan bahan terbitan Malaysia di peringkat  tempatan dan antarabangsa.
Butiran penting di dalam deskripsi rekod bibliografik.
Pengawalan nombor bagi judul-judul yang telah diterbitkan.
Memperkukuhkan lagi hak milik bahan terbitan penerbit.
 
Cara Memohon
 

Semua judul buku adalah layak dipertimbangkan untuk diberi ISBN selagi ianya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Agensi ISBN Antarabangsa.  ISBN perlu dipohon sebelum sesuatu bahan diterbitkan dan ianya diberikan secara PERCUMA oleh Pusat Kebangsaan ISBN.

 
Kriteria Penerbitan Yang Layak dan Tidak Layak 
 
Prosedur Permohonan ISBN
 
Penerbit Baru
 

Melengkapkan set borang permohonan bagi penerbit baru, iaitu:

i. PNM.PK.PBN (O).02(B1) - Borang Pendaftaran Program ISBN ; dan

ii. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat/salinan Kad Pengenalan (individu), salinan muka surat judul, salinan muka surat hakcipta, salinan muka surat isi kandungan, salinan prakata atau pendahuluan atau abstrak atau sinopsis.

Penerbit Sedia Ada
 

Melengkapkan set borang permohonan ISBN :

i. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan muka surat judul, salinan muka surat hakcipta, salinan muka surat isi kandungan, salinan prakata atau pendahuluan atau abstrak atau sinopsis.

 
Prosedur Permohonan eISBN
 
Penerbit Baru
 

Melengkapkan set borang permohonan bagi penerbit baru, iaitu:

i. PNM.PK.PBN (O).02(B1) - Borang Pendaftaran Program ISBN ; dan

ii. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat/salinan Kad Pengenalan (individu), salinan cetakan skrin kulit buku sebenar versi ebook, salinan cetakan skrin muka surat hakcipta, salinan cetakan skrin muka surat isi kandungan, salinan cetakan skrin prakata atau pendahuluan atau abstrak atau sinopsis dan salinan cetakan skrin di mana e-Book akan dipapar berserta URL. (contoh: www.pnm.gov.my).

Penerbit Sedia Ada
 

Melengkapkan  borang permohonan ISBN :

i. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan cetakan skrin mukasurat hakcipta, salinan cetakan skrin muka surat isi kandungan, salinan cetakan skrin prakata atau pendahuluan atau abstrak atau sinopsis dan salinan cetakan skrin di mana e-Book akan dipapar berserta URL (contoh: www.pnm.gov.my).

 

Sila muat turun peraturan lengkap permohonan ISBN/ISSN/PDP di sini.

 
  Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan permohonan ISBN sila hubungi:

Pusat Bibliografi Negara
Perpustakaan Negara Malaysia,
Aras 3, Anjung Bestari
No. 232, Jalan Tun Razak,
50572 Kuala Lumpur.
(U/P: Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PDP)
Tel : 03-26814329, 03-26871825, 03-26871700 samb 4288/4271/4284
E-mel : isbn@pnm.gov.my

 


Kemaskini pada 2020-07-06 16:31:02 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page