Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Permohonan International Standard Book Number (ISBN)

Apakah Itu ISBN?
 

International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN ialah satu kod sepuluh (10) atau tiga belas (13) angka yang diperuntukkan kepada satu judul atau edisi buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu.

ISBN diperoleh daripada International ISBN Agensi yang berpusat di London . Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISBN di Malaysia mulai Ogos 1982.

ISBN yang diperoleh hendaklah dicetak di belakang muka surat judul dan belakang kulit buku.

Contoh ISBN:
ISBN 983-99557-1-3 - ISBN 10 angka
atau
ISBN 978-983-99557-1-2 - ISBN 13 angka
(implementasi mulai Januari 2007)

Struktur ISBN
 

Setiap ISBN mengandungi 13 angka dan didahului dengan perkataan ISBN dalam huruf tebal. ISBN 13 angka ini dibahagikan kepada lima (5) bahagian, tiap-tiap bahagian dipisahkan oleh satu jarak atau tanda sempang.

Bahagian-bahagian tersebut adalah:

Bahagian I : Kod Industri Buku
  Bahagian ini mewakili kod industri pebukuan yang digunakan pada peringkat antarabangsa.
Bahagian II : Identiti Kumpulan
  Bahagian ini memberi identiti mengikut negara, kawasan geografi atau kumpulan penerbit.
Bahagian III : Identiti Penerbit
  Bahagian ini memberi identiti kepada satu penerbit dalam sesebuah negara atau kumpulan.
Bahagian IV : Identiti Judul
  Bahagian ini memberi identiti kepada sesuatu judul atau edisi buku tertentu yang diterbitkan oleh sesuatu penerbit.
Bahagian V : Angka Kawalan
  Angka Kawalan merupakan satu angka tunggal atau huruf X di hujung sepuluh angka ISBN. Angka ini mengawal secara automatik ketepatan nombor ISBN oleh sistem ISBN.
 
 
Penggunaan ISBN
 

ISBN berasingan perlu diberi kepada:

Setiap Judul yang diterbitkan, tetapi TIDAK bagi cetakan semula buku yang sama
Setiap Edisi Baru bagi judul yang telah atau pernah diterbitkan, misalnya edisi ke-2, edisi semakan, dan lain lain.
Cetakan semula buku yang dikeluarkan oleh penerbit yang berlainan.
Buku-buku dalam berlainan format, misalnya edisi kulit keras dan edisi kulit kertas.
Karya berbilang jilid, iaitu satu ISBN diberi kepada setiap jilid dan satu lagi ISBN diberi kepada seluruh set berkenaan.
Cetakan semula judul-judul yang tidak ada ISBN.
Penerbitan bersama. Satu ISBN diberikan kepada penerbit yang bertanggungjawab atas pengedaran.
Buku-buku yang diimport dari negara atau kawasan yang belum menyertai program ISBN untuk dijual atau diedar oleh agen khas.
Penerbitan helai cerai.
Bahan audio-visual pendidikan dan terbitan monograf dalam format tidak bercetak. Contoh: Bahan audio-visual untuk terbitan sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi (CD-Rom, video, kaset dan lain-lain).
 
ISBN Tidak Boleh Diguna Semula
 

Nombor ISBN yang telah diperuntukkan TIDAK BOLEH diguna semula. Adalah menjadi tanggungjawab penerbit untuk memaklumkan kepada Pusat Kebangsaan ISBN sekiranya ISBN yang dipohon tidak digunakan atau terdapat sebarang perubahan pada judul.

 
Faedah-Faedah ISBN
 
Memajukan dan memudahkan pemesanan dan perolehan buku-buku terbitan Malaysia pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa
Mengiklankan penerbit-penerbit Malaysia dalam "Publishers International ISBN Directory (PIID)".
Memajukan penjualan buku-buku terbitan Malaysia di pasaran peringkat kebangsaan dan antarabangsa
Sebagai butiran penting di dalam deskripsi Bibliografi Negara Malaysia, direktori jualan buku, iklan, katalog penerbit dan entri katalog yang disediakan oleh perpustakaan atau penerbit.
Digunakan sebagai nombor bersiri dalam pengawalan stok bagi judul-judul yang diterbitkan dan memperketat lagi hak milik buku bagi penerbit.
 
Cara Memohon
 

Semua judul buku adalah layak dipertimbangkan untuk diberi ISBN dan diberikan PERCUMA oleh Pusat Kebangsaan ISBN. ISBN perlu dipohon sebelum buku dicetak.

 
Kriteria Penerbitan Yang Layak dan Tidak Layak 
 
Prosedur Permohonan ISBN
 
Penerbit Baru
 

Melengkapkan set borang permohonan bagi penerbit baru, iaitu:

i. PNM.PK.PBN (O).02(B1) - Borang Pendaftaran Program ISBN ; dan

ii. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat/ salinan Kad Pengenalan (individu), salinan kulit buku sebenar dan salinan mukasurat hakcipta.

Penerbit Sedia Ada
 

Melengkapkan set borang permohonan ISBN :

i. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan kulit buku sebenar dan salinan mukasurat hakcipta.

 
Prosedur Permohonan eISBN
 
Penerbit Baru
 

Melengkapkan set borang permohonan bagi penerbit baru, iaitu:

i. PNM.PK.PBN (O).02(B1) - Borang Pendaftaran Program ISBN ; dan

ii. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat/ salinan Kad Pengenalan (individu), salinan kulit buku sebenar versi ebook, salinan mukasurat hakcipta dan cetakan skrin di mana ebook akan dipapar atau dijual beserta dengan URL.

Penerbit Sedia Ada
 

Melengkapkan set borang permohonan ISBN :

i. PNM.PK.PBN (O).02(B2) - Borang Permohonan ISBN.

Sertakan salinan cetakan skrin kulit buku sebenar versi ebook, salinan mukasurat hakcipta dan laman sesawang di mana ebook akan dipapar atau dijual beserta URL.

 

Bermula 1 November 2019, semua Permohonan ISBN perlu disertakan dokumen tambahan seperti berikut:

i) Mukasurat isi kandungan

ii) Prakata

iii) Sinopsis

 
  Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh diperolehi dengan menghubungi:

Pusat Bibliografi Negara
Perpustakaan Negara Malaysia,
Aras 3, Anjung Bestari
No. 232, Jalan Tun Razak,
50572 Kuala Lumpur.
(U/P: Pusat Kebangsaan ISBN)
Tel : 03-26814329, 03-26871825, 03-26871700 samb 4288
E-mel : isbn@pnm.gov.my

 


Kemaskini pada 2020-02-18 14:28:30 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page